مجموعه تخصصی اسکای بورس در بهار ۱۳۹۹ کار‌خود را پرقدرت شروع کرد .

از اهداف این مجموعه ارتقا سطح دانش مالی ملت شریف ایران زمین می‌باشد .