تحلیل نماد فملی 1399/05/11

تحلیل نماد ” فملی “ هدف ریزش فملی : محدوده 3000 تومان ⚠️ اهداف سهم : محدوده 4500 تومان ✅ محدوه 5500 تومان ✅ محدوه…

ادامه مطلب تحلیل نماد فملی 1399/05/11

تحلیل نماد #فولاد 🔥 1399/05/10

فولاد از ابتدای سال در کانال نوسان کرده، هفته گذشته با رسیدن قیمت به سقف کانال شروع به اصلاح کرد ‼️ اصلاح تا قمیت :…

ادامه مطلب تحلیل نماد #فولاد 🔥 1399/05/10